ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวเขาและชาวไทยพื้นราบจากโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านฐานะยากจนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานศิลปาชีพพิเศษเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆ อาทิเช่น การจักสานหวาย จักสานไม้ไผ่ การแกะสลัก การทอผ้า

ตัดเย็บเสื้อผ้าตุ๊กตาชาวเขา ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องหนัง และการทำเครื่องเงิน โดยอาคาร 3 ชั้นของศูนย์นั้น แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนต่างๆ ได้แก่ ชั้นล่างจัดเป็นลานจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนและกลุ่มศิลปาชีพกลุ่มต่าง ๆ ทั้งตุ๊กตาชาวเขา ผ้าทอ เครื่องจักรสาน ของชำร่วย และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุในท้องถิ่น ชั้นที่สอง เป็นห้องทรงงาน และใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเป็นที่ทำงานของคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้นที่สาม เป็นพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า 6 เผ่า ได้แก่ ลีซู ลาหู่ ม้งลัวะ ไทใหญ่และกะเหรี่ยง โดยมีการนำศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาแสดง การจำลองวิถีชีวิต เครื่องแต่งกายและข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและยังมีการจัดแสดงบ้านจำลองของชนเผ่าทั้ง 6 เผ่าอีกด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand