รัฐบาลชูนวัตกรรมดันเศรษฐกิจโต

รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม พร้อมเตรียมออก พ.ร.บ.ใหม่ ปรับกรอบการวิจัยประเทศ มุ่งสร้างสรรค์สังคม และเตรียมเสนอบอร์ดบีโอไอ พิจารณาวีซ่าสตาร์ทอัพดึงต่างชาติลงทุนไทย พ.ค.นี้

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้จำเป็นต้องมีการลงทุนด้านนวัตกรรม เพื่อผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และเดินหน้าพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยปีนี้จะมีการออก พ.ร.บ.ฉบับใหม่เพื่อปรับโครงสร้างการทำวิจัยทั้งหมดของไทย วางกรอบการวิจัยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการโจทย์วิจัยของประเทศ เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยแต่ละปี พร้อมจัดตั้งหน่วยงานเพื่อควบคุมดูแล และประสานงานกับองค์กรด้านการวิจัยที่มีอยู่เดิมเกือบ 10 องค์กรในประเทศขณะนี้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น และจัดสรรงบประมาณอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด จากเดิมสนับสนุนงบประมาณวิจัยนับ 10,000 ล้านบาทต่อปี พร้อมปรับหลักสูตรมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ เปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต่างชาติเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น ด้วยการเตรียมออกวีซ่าสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต่างชาติ มีระยะเวลา 3 – 6 เดือน เชื่อจะเปิดโอกาสการจ้างงานในประเทศไทยมากขึ้น คาดจะเสนอบอร์ดบีโอไอเดือนพฤษภาคมนี้ จากนั้นคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1 เดือนก็จะได้ข้อสรุป โดยคาดว่าปีแรกที่มีการใช้วีซ่าสำหรับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ต่างชาติจะได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ 20 – 30 บริษัท อย่างไรก็ตาม ควรเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ความสามารถรองรับนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งปรับปรุงหน่วยงานของรัฐบาลให้มีการใช้นวัตกรรมมากขึ้น การใช้ Big Data ทันสมัย และรวดเร็ว เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนมากขึ้น.-สำนักข่าวไทย