พาณิชย์ดึงห้างใหญ่รับซื้อผลไม้ช่วยเกษตรกร

กระทรวงพาณิชย์ดึงห้างขนาดใหญ่ ตลาดสด รับซื้อผลไม้โดยตรงจากเกษตรกร ตั้งเป้า 3.3 แสนตัน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561 ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เพื่อรับซื้อผลไม้โดยตรงจากเกษตรกร ภายใต้นโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก” ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษบกิจท้องถิ่น

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า นับเป็นสัญาณที่ดี โดยกระทรวงพาณิชย์ได้รับความร่วมมืออย่างดีเสมอมาจากห้างค้าปลีกชั้นนำของประเทศ ได้แก่ Tops Market, The Mall, Big C, Tesco Lotus, Makro รวมถึงผู้ส่งออกผลไม้ บริษัท ไชน์โฟร์ท จำกัด และตลาดไท ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ให้กับเกษตรกร โดยการรับซื้อจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ เกษตรกรจะได้รับความรู้เพิ่มทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม และการวางแผนการเพาะปลูก รวมถึงบริษัทผู้รับซื้อสามารถวางแผนการตลาดได้ล่วงหน้า เป็นการประสานประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายร่วมกันรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561 จากเกษตรกร รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 330,000 ตัน โดยเน้นผลไม้ที่จะออกผลผลิตมาก หลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด เงาะ และอื่น ๆ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท ดังนั้น โครงการนี้ถือเป็นการสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐของรัฐบาลในการใช้นโยบาย “การตลาดนำการผลิต” และเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป. – สำนักข่าวไทย