บอร์ด กยท.มีมติชะลอโครงการปรับปรุงเก็บ Cess

บอร์ด กยท.ลงมติชะลอโครงการหาเอกชนปรับปรุงระบบจัดเก็บ Cess พร้อมเปิดเวทีรับความเห็นจากทุกภาคส่วน 26 มีนาคมนี้

นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด้านบริหาร เปิดเผยว่า จากความคืบหน้าโครงการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (Cess) ที่หลายฝ่ายมีข้อสงสัยในการดำเนินโครงการและมีการยื่นข้อเสนอแนะเพื่อหาข้อสรุปในโครงการดังกล่าว กยท.พิจารณาแล้วจึงมีมติให้ชะลอโครงการ โดยให้ กยท.เขต และกยท.จังหวัดทุกพื้นที่ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง รวมถึงผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนายางพารา จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาโครงการปรับปรุงเก็บ Cess และรวบรวมนำข้อเสนอที่ได้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กยท.

ทั้งนี้ พบว่ามีข้อเสนอที่หลากหลาย เช่น ให้ กยท.ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม (NSW ) ซึ่งเป็นโครงการที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลได้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ นำ พ.ร.บ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 มาบังคับใช้อย่างจริงจังโดยมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการลักลอบการส่งออก หรือให้ กยท.จัดตั้งบริษัทลูกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมโดยให้จ้างพนักงานเฉพาะแยกออกจาก กยท.เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามด่านต่างๆ โดยเฉพาะ เป็นต้น

นายสุนันท์ กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการ กยท.ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จึงเห็นชอบให้ยกเลิกมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการปรับปรุงเก็บ Cess และให้ กยท.เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพิ่ม โดยจะมีการจัดประชุมสัมมนาวันที่ 26 มีนาคมนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นและรวบรวมนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กยท.ครั้งต่อไป .-สำนักข่าวไทย